Geodezja Puławy

Geodezyjna Obsługa Inwestycji

Geodezja Puławy

  Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze geodezyjnej inwestycji budowlanych. Naszym Klientom zapewniamy pełną obsługę w tym zakresie począwszy od założenia osnowy realizacyjnej, weryfikacji dokumentacji projektowej przekazanej wykonawcy przez inwestora, poprzez bieżącą obsługę budowy, w tym obmiary robót ulegających zakryciu, aż do wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Wykonujemy także pomiary przemieszczeń pionowych i poziomych budynków i budowli, pomiary pionowości szachtów windowych, pomiary zwisu przewodów energetycznych, pomiary suwnic i torów, badanie geometrii obiektów, pomiary ugięć stropów, belek, pomiary poziomu posadzki.

Geodezja Puławy

Mapy do Celów Projektowych

Geodezja Puławy

 Równie ważnym zakresem naszej działalności geodezyjnej są opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych. Obejmują one przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego i są niezbędne do zrealizowania każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Powinny obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m. Mapa powinna zostać wykonana przez uprawnionego geodetę, powinna posiadać opis ”Mapa do celów projektowych” z podaniem skali opracowania, układu współrzędnych płaskich i układu wysokości. Mapa powinna określać obszar aktualizacji, zaznaczony najczęściej grubą kolorową przerywaną linią.

Geodezja Puławy

Podziały działek i Wznowienia Granic

Geodezja Puławy

 Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części na rzecz nowego właściciela – podział prawny. W ujęciu wieczystoksięgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład i założenie dla niej nowej księgi wieczystej. W ujęciu administracyjno - prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela. Niestety w obecnej chwili nie oferujemy sporządzania dokumentacji do celów prawnych oraz badanie stanu prawnego nieruchomości.

 

FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE